โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณอรชยา ทองคุ้ม บริจาคกล่องครอบศรีษะเวลาใส่ ETT ผู้ป่วย จำนวน 1 กล่อง ตัวแทนมอบโดย น.ส.จุฑามาศ วงศ์ราษฎร์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณอรชยา ทองคุ้ม บริจาคกล่องครอบศรีษะเวลาใส่ ETT ผู้ป่วย จำนวน 1 กล่อง ตัวแทนมอบโดย น.ส.จุฑามาศ วงศ์ราษฎร์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058