โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด บริจาค Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณบริษัทอาร์แอนด์ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด บริจาค Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058