โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านพิทักษ์ชัย โสดา นายกอบต.โพธิ์ไทร บริจาค ชุด PPE จำนวน 2ชุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ท่านพิทักษ์ชัย โสดา นายกอบต.โพธิ์ไทร บริจาค ชุด PPE จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058