โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนฤมล(ใบหม่อน) บจก.บางกอกเยลเนอรัล เอ็กซ์เพลส บริจาค แอลกอฮอล์เจล 1 แกลลอน และ Face Shield 4 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณนฤมล(ใบหม่อน) บจก.บางกอกเยลเนอรัล เอ็กซ์เพลส บริจาค แอลกอฮอล์เจล 1 แกลลอน และ Face Shield 4 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058