โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพิชชาณันท์ ผาสุข บริจาค แอลกอฮอล์สเปรย์ 152 ขวด และแอลกอฮอล์เจล 1 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพิชชาณันท์ ผาสุข บริจาค แอลกอฮอล์สเปรย์ 152 ขวด และแอลกอฮอล์เจล 1 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058