โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบเครือง UVC สำหรับกำจัดไวรัส (covid 19) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มอบเครือง UVC สำหรับกำจัดไวรัส (covid 19) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058