โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สส.ธนสิทธิ์ โควสุรัตน์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Face shield แว่นตา 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ สส.ธนสิทธิ์ โควสุรัตน์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Face shield แว่นตา 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อใช้ในป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058