MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.png (72 downloads)
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.png (77 downloads)
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564.png (69 downloads)
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png (76 downloads)
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.png (68 downloads)
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.png (68 downloads)
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานpdf (76 downloads)
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน.pdf (72 downloads)
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf (66 downloads)
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf (68 downloads)
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (63 downloads)
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน.png (76 downloads)
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัยญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ส.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.jpg (63 downloads)
 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (70 downloads)
 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

  • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565