MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.png (237 downloads )
 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.png (247 downloads )
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564.png (239 downloads )
 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564.png (249 downloads )
 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม.png (244 downloads )
 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.png (234 downloads )
 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานpdf (234 downloads )
 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน.pdf (240 downloads )
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf (259 downloads )
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฎิบัติงานการร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf (250 downloads )
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (234 downloads )
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน.png (261 downloads )
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัยญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ส.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ.jpg (230 downloads )
 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (265 downloads )
 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  • การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ์้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

  • แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565