Tag Archives: งานป้องกันการติดเชื้อ

[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นตามกำหนดการดังนี้

 วัน/เวลา  กำหนดการ  หมายเหตุ/วิทยากร
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน Pre-Test
 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 09.00 – 09.30 น.  Hand Hygine
 09.30 – 10.20 น.  Sepsis
 10.20- 10.30 น.  พักรับประธานอาหารว่าง
 10.30 – 11.00 น.  Antibiotic Smart Use
 11.00 – 12.00  PPE / อุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาการกลางวัน
 13.00 – 16.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 4 ฐาน

  • ฐานที่ 1 การล้างมือ
  • ฐานที่ 2 การคัดแยกมูลฝอย
  • ฐานที่ 3 การแพร่กระจายเชื้อ/อุปกรณ์ Sterile
  • ฐานที่ 4 Shape Injury PPE
16.00 น.  พิธีปิด  เฉพาะวันที่ 7 กันยายน 2560

**การแต่งกาย : เสื้อกีฬาสีขาว

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 (6 กันยายน 2560)

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1633840683327330.1073741993.311434945567917]

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1633840683327330.1073741993.311434945567917&type=3

[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201369996574403.1073741929.311434945567917]

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201799859864750.1073741930.311434945567917]

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2558” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 (10 สิงหาคม 2558) และ กล้อง 2 (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล)

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979536305424441.1073741829.311434945567917]

ภาพรุ่นที่ 2 (11 สิงหาคม 2558)

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980982915279780.1073741833.311434945567917]