Tag Archives: บริจาค

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราฐ  นำขนมกล้วยมามอบเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราฐ  นำขนมกล้วยมามอบเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร.อ.ทศสีห์ โควสุรัตน์ มอบแอลกอฮอล์เจล 2 แกนลอน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร.อ.ทศสีห์ โควสุรัตน์ มอบแอลกอฮอล์เจล 2 แกนลอน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ มอบชุด PPE 10 ชุด และหน้ากาก 3M จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ห้างทองโชติสหสิน 2018 นำโดย คุณวุฒิศักดิ์ วงศ์ชาลีและคุณผกามาศ โททอง มอบน้ำดื่ม 32 โหล มูลค่า 2,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 รับมอบโดย นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขอให้ท่านผู้บริจาคเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณหนูสอน กุลโชติ บ้านกะลึง ตำบลโพธิ์ไทร บริจาคหน้ากาก จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ นางกุน คงทน บริจาคพัดลม จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยาและครอบครัว บริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นมูลค่า 110,630 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณพนมชัย สุดแสง บริจาคเครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกิจจา เตชะศิริธนะกุล มอบเครื่องรีดผ้าอบไอน้ำ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณกิจจา เตชะศิริธนะกุล มอบเครื่องรีดผ้าอบไอน้ำ 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058