ประชุมสรุปผลงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ ด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี