ประชุมสรุปผลงานฝ่ายบริหารทั่วไป

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ ด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี