ประชุมสรุปผลงานฝ่ายบริหารทั่วไป

Please try entering https://graph.facebook.com/1113200492058021/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ ด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.