Category Archives: ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2561

  • รอบคัดเลือกทำการแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่
  • รอบชิงชนะเลิศทำการแข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่

ตารางการแข่งขัน

หมายเหตุ

  • นักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร สามารถทำการเบิกอุปกรณ์กีฬาเพื่อทำการฝึกซ้อมได้ที่ งานประกัน
  • ผู้ประสานงาน
    • นางยมลภัทร มะลิเลิศ เบอร์ภายใน 113
    • นายชนะจิต ศรีภักดี
    • นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ เบอร์ภายใน 176

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร

[ภาคเช้า พิธีถวายกระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร]

รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561

คปสอ.โพธิ์ไทร รับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประเมินผลงานการดำเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบที่ 2 / 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมและติดตามสถานะการเงินการคลังของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้รถ 1669 ระหว่าง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร กับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

คปสอ.โพธิ์ไทรรับการประเมิน Ranking รอบที่1/2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คปสอ.โพธิ์ไทรรับการประเมิน Ranking รอบที่1/2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑