Category Archives: Special

Special

กองอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนผัง

เบอร์ติดต่อ

  • เบอร์ติดต่อกองอำนวยการแพทย์ 087 258 5275 และ 089 847 3702
  • เบอร์ ติดต่ออาหารและน้ำ 086 256 3183 คุณอรทัย

ผลการดำเนินงาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมจิตอาสาเฉพาะกิจ (หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 141 คน เจ้าหน้าที่ที่สมัครจิตอาสา 30 คน)

กองอำนวยการศูนย์ฯงานสนับสนุนกองอำนวยการ
 กองอำนวยการศูนย์ฯ  (กศน.)
1 นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2 นายชัยณรงค์  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอ
3 นายพิชญ์ สิมเสมอ นายแพทย์ปฏิบัติการ
4 นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม เภสัชกรชำนาญการ
6 นางสาวปองรัตน์ โพธิ์กลิ่น เภสัชกรปฏิบัติการ
7 นางสาวน้ำทิพย์ สำเภา เภสัชกรปฏิบัติการ
8 นางมาลินี พวงจันทร์  (บ่าย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 นางสาวฐิณัชฎา วงศ์จันลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 นางหทัยกานต์ ลิ้มสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 นางไพวัลย์  บุญอารีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 นางวิรยา  ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 นางสาววาสนา  เกษงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14 นายณัฐพล แข็งขัน จพ.เภสัชกรรม
15 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรม จพ.เภสัชกรรม
16 นางสาวสิริกร สอนนนท์ พนักงานช่วยการพยาบาล
17 นายรณฤทธิ์ กุลโชติ พนักงานเปล
18 นางนันทลี กุลโชติ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
19 นายศักดา แวดไธสง พนักงานเปล
20 นายถิน รุขจันทร์ พขร.ประจำรถส่งต่อ
21 นางสมส่วน พึ่งนา EMS กู้ชีพ
22 นายสาทิต สุพรรณนนท์ EMS กู้ชีพ
23 นายวงศ์ทอง พิมพ์พรมมา EMS กู้ชีพ
24 นายวรสิทธิ์ เคนท้าว EMS กู้ชีพ
25 นายไกรเพชร บุญแสง EMS กู้ชีพ
26 นายปัญญา สุขใจ EMS กู้ชีพ
 งานสนับสนุนกองอำนวยการ
1 นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 นางสาวณัฐสรวง ภาเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 นางสาวสุนิสา จำนงค์ จพ.การเงินและบัญชี
4 นางดอกอ้อ วรรณสุพริ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 นายวิชัย เหล่าสิงห์ พนักงานขับรถยนต์
6 นายวีระ แก้วเนตร พนักงานขับรถยนต์
7 นายประดิษฐ์ แก้วเนตร พนักงานขับรถยนต์
8 นายไกรทอง อุ่นวิเศษ พนักงานขับรถยนต์
9 นายถิน รุขจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
10 นายศาศวัต นันทรักษ์ พนักงานขับรถยนต์
11 นางสาวจิรนัน วงศ์ผา พนักงานพัสดุ
12 นางอภิญญา บุญทา โภชนากร
13 นางสมบูรณ์ โสดา พนักงานประกอบอาหาร
14 นางสาวบุญมี ฑีฆะ พนักงานประกอบอาหาร
15 นายวิเชียร บัวพันธ์ ช่างฝีมือทั่วไป
16 นายปรัชญากร สูงสง่า ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิก
17 นางสาวจิ๋ว  คำสี พนักงานบริการ
18 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
19 นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์ นักวิขาการคอมพิวเตอร์
20 นางยมลภัทร มะลิเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21 นายเสกสรรค์ แก้วคำพันธ์ นักวิขาการคอมพิวเตอร์
22 นายจำลอง  ชื่นจิตร พกส.
23 นายประเด่น   หลักคำ พกส.
24 นายยงยุทธ  หลักคำ พกส.
25 นายคมสันต์ แสงตา พกส.
26 นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย พกส.
จุดที่ 1 ร้านเพ็ญอาภรณ์จุดที่ 2 เกียรติสุรนนท์ เต้นท์คัดกรอง สภ.จุดที่ 3 วิเชียรบุรีจุดที่ 4 ซุ้มต้นคูณ เต้นท์คัดกรอง สภ.
 จุดที่ 1 ร้านเพ็ญอาภรณ์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางสุนิตา   ผูกพันธ์ นางบัวพิศ มงคลเลิศ
2 นายนิยมศักดิ์  สุวรรณกูฏ นางสาวจตุพร จันเขียว (บ่าย)
3 นายจำนงค์ ผูกพันธ์ นางโสภา   วงค์ผา
4 นางจิรานีย์  จันทสาร นางไพวัลย์  ฐิตะโพธิ์
5 นางสาวณัฐริกา  คงทน นส.จุฑารัตน์ ลำดวน
6 นางอมรรัตน์  ศรีกุลวงศ์ นางสุมาลี ทาก้อน
7 น.ส.วารุณี  คุณพาที นางหนูแดง ศรชัย
8 น.ส.ดอกรัก ไชยพันโท นางสมคิด คุณพาที
9 น.ส.นวลศรี  สองสี นางเขี่ยม แก้วพิลา
10 นางวงเดือน  ยั่งยืน นางดวงใจ ปัทมารถ
11 น.ส.อรชร  ธรรมรักษ์
12 นายประเทือง  สีดาแก้ว
 จุดที่ 2 เกียรติสุรนนท์  เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางธนพร   แก้วเนตร นางมารตี  กัลยารัตน์
2 นางฉวีวรรณ์  ภูตุธาตุ นายพัลลภ  ไกยะวินิจ
3 นางสุภาวดี  สันติรงค์ยุทธ น.ส.วิยะดา  วงศ์ผา
4 น.ส.นหทัย  คงทน น.ส.วิไล   เหล่าสิงห์
5 นางอนงค์จิตร  คุณพาที นางนันทญา ผิวอ่อน
6 นส.ยุพิน รัตนคำ นางจุรีรัตน์ ถิ่นเวียงชัย
7 นส.ทองคำ สมรูป นางวิวัฒนา เงางาม
8 นางเพ็ญพักตร์ ยาหอม นางสมนึก บุญแสง
9 นายชัยอนันต์ พิมพ์พรมมา นางนงลักษณ์ คุณพาที
10 นส.สุภาพร วงศ์เพชร นางขวัญตา เหมแดง
11 นส.พัชรี วงศิริเลิศ น.ส.ปวีณา สุธรรมมา
12 นายอภิเดช พิมพ์การ น.ส.มัลลิกา พันบุผา
13 นายภีรนันท์ สีปัด น.ส.ภัทรนันท์ บุตรเคร
14 นางอำไพร ทองงาม
 จุดที่ 3 วิเชียรบุรี
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางศิวพร  สมรักษ์ นางสว่างจิตร       ภักดี
2 นางนีรนุช   มาลาหอม นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิลา
3 นางมณทิวา   ตาทอง นางสาวฐิติมา ถิ่นเวียงชัย
4 นางหนูเตียง   ไชยะโอชะ นายสกล  ศรีตวัน
5 นายบัวเรียน   ศรีปราชญ์ นายสมพร คุณพาที
6 นางสาววราภรณ์    แก้วชิณ จินตนา วงศ์กัณหา
7 นส.จันทิมา คุรพาที ณัฐพร แสงแดง
8 นส.กัญญศิรินทร์ แก่นจันทร์ อชิรญาณ์ ภาโยธี
9 นส.ปนัดดา อร่ามเรือง ณรงค์ฤทธิ์ ขันธุปัตย์
10 นส.นุจรินทร์ กุลโชติ นันชนา แสงแดง
11 นส.อามิสา โพธิ์ศรี
12 นางบุญยู่ ศิริทิพย์
13 นางไพวรรณ์ คุณพาที
14 นส.มลิวัลย์ สายตา
15 นางไพวรรณ ทองเทพ
 จุดที่ 4 ซุ้มต้นคูณ เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางเทวี  อ่อนเนตร นางพรรณี          ผิวหอม
2 นางกัลยา ตุ่นมี นส.ศิริวรรณ         โพธิ์ทา
3 นางสาวกัญยาณี  ถิ่นโพนตาล นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน
4 นางสาวจิตติมา  แสงหิน นางสาวพนิดา  ดวงพิลา
5 นายขันเงิน  มั่งคั่ง นายพเยาว์        อินทร้อย
6 นางสาวมะลิวัลย์ สายใจ นส.นิภาพร บ้งพรม
7 นางภักดิ์  ขันสิงห์ นส.ณัฐพร บัวพันธ์
8 นางพอใจ  แจ่มจันทร์ นส.รัตนา ใจมานะ
9 นางสาวสมหมาย   แสงหิน นส.ญาณันตร์ นันทรักษ์
10 นางผุดผ่อง   วงค์ขัน นส.ไพจิตร อินสุวรรณ
11 นส.ประภัสราณ์  หันชะนะชัย นายคำพันธ์ สายทอง
12 นางสาววิลาพร   คมสัน นส.พิชาดา กุมภาพงษ์
13 นางสาวฐิติฐา  สีสุดทา
14 นางสาวนิศารัตน์  บัวถา
จุดที่ 5 ซุ้มรอถวายจันทน์จุดที่ 6 ซุ้มอาสนะสงฆ์ และซุ้มรอถวายไม้จันทร์จุดที่ 7 ร้านขายโทรศัพท์ ดูแล เต้นท์นิทรรศการ และโรงทานจุดที่ 8 หน้าสหกรณ์ เต้นท์คัดกรอง สภ.
 จุดที่ 5  ซุ้มรอถวายจันทน์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นายแพทย์เจนภพ ม้ารุ่งเรือง นายแพทย์เจนภพ ม้ารุ่งเรือง
2 นางรุ่งทิวา ไตรศิวะกุล นางรุ่งทิวา ไตรศิวะกุล
3 นางสาวกษมา เคนท้าว นางสาวกษมา เคนท้าว
4 นางสาวอโนพร  ไชยะพันโท นางสาวอุบล พั่วชู (บ่าย)
5 น.ส.จุฑารัตน์  นามโยธา นางสาวจิราภร โสดา (บ่าย)
6 น.ส.เสาวภา  ภาระเวช นางธัญะลักษณ์ สมรูป
7 นส.ชัชฎาภรณ์ สูงสง่า น.ส.ศิรินทรา ธรรมวิถาน
8 นางคำภู บุญยงค์ น.ส.บุญยา สายใจ
9 น.ส.สิปราง สุขสำราญ นางศรีประภา เคนบุปผา
10 นส.อิสราพร ไชยสลี น.ส.จิดาภา เจริญสุข
11 น.ส.นิรัชชา กุลโชติ น.ส.อิสราภรณ์ บ้งพรม
12 นางสมพาน คุณพาที น.ส.ณัฐนิชา สมปาน
13 น.ส.ณริยดา จูงพันธ์ นายอนุสรณ์ สุริบุตร
14 น.ส.จิราพร จันทร์หอม นายสิริชัย สีอ่อน
15 น.ส.ณัฐฐินันท์ภร แสนทวีสุข นายเจษฎา คุณพาที
จุดที่ 6 ซุ้มอาสนะสงฆ์ และซุ้มรอถวายไม้จันทร์
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นายจำรัส  พรมบุญ นายจำรัส  พรมบุญ
2 นายวิระ  พวงจันทร์ นายวิระ  พวงจันทร์
3 นายวชิระ อุทุม นายวชิระ อุทุม
4 นายสำราญ  กาสา นายสำราญ  กาสา
5 นายบุญส่ง ขันทะโส นายบุญส่ง ขันทะโส
6 นายชนายุทธ ขันทอง นายชนายุทธ ขันทอง
7 นายณัฐพล ชื่นจิตร นายณัฐพล ชื่นจิตร
8 นายทวีโชค ไชยพันโท นายทวีโชค ไชยพันโท
9 นายอัมพร ภาระเวช นายอัมพร ภาระเวช
10 นายปองพล เกษาพันธ์
11 นายวรวัฒน์ ภาระเวช
12 นายธนพล สุพรรนนท์
13 นายทิวตะวัน หลุมทอง
14 นายศิวพล โทนผุย
15 นายยุทธพล พหล
16 นายอนิรุธ คุณลือชา
 จุดที่ 7 ร้านขายดทรศัพท์ ดูแล เต้นท์นิทรรศการ และโรงทาน
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางพิศมัย   สายทอง นางวิภาวรรณ  บุญลา
2 นางเดือน  โสมเกษตรินทร์ นางสาวนิตยา  โคตรสมบัติ
3 นางสาวกนกวรรณ  โทวาท นส.อรพรรณ วันบุญมา
4 นางสาววนิชญา    แก้วชิณ นางเมตตา  สายทอง
5 นายธรรณธร  ธรรมรักษ์ นางสาวสกุลกาล  หงษ์ศรี
6 นางสมจิตร เที่ยงศรี นายสุนทร  คุณพาที
7 น.ส.ลูกน้ำ ประสพรูป น.ส.อริษา กุลโชติ
8 น.ส.เมทะณี สมรูป น.ส.นิชาภา เจริญจิตร
9 ศิริพร สายใจ น.ส.สุกิจตา มะลิเลิศ
10 น.ส.รัชนี กันหาชัย นางดอกรัก อินทรสุวรรณ
11 น.ส.วิจิตรา บุญยาน นางละไม แก้วเนตร
12 นส.จารุวรรณ ดวงพุฒ นางคำเพียร ดำงาม
13 นส.พิมชนก สีลับสี นางกำไล โสดา
14 นางบัว บุญประจักร์
 จุดที่ 8 หน้าสหกรณ์   เต้นท์คัดกรอง สภ.
06.00 – 16.00 น. 16.00 -24.00 น.
1 นางสาวิตรี ทองนุ่ม นายประสาร  นาคทอง
2 นายประมวล ทองนุ่ม นางบุญเรือง  นาคทอง
3 นส.สุปราณี สีสวย นางสาวยุภาพร  สืบสุนทร
4 นส.กิตติกร เหล่ากัณหา นายชัยณรงค์  สีแหล้
5 นางสายฝน ศิริทิพย์ นางสาวมณีวรรณ  เหล่ามา
6 นส.ประภัสสร นาคทอง นายวันชัย  กลโชติ
7 นส.พฤกษา นาคทอง นางสาวจงกนนี  กุมภาพงษ์
8 นส.สะไบทอง อุททุม นางเดือนเพ็ญ อ้วนโคตร
9 นส.พฤกษา สมรูป นางนงลักษณ์ คุณภาที
10 นส.มุกดา ไชยพันโท นส.นริศรา สุดแสง
11 นส.ปวีณา ศรีกุลวงศ์ นส.นฤมล ชัยงาม
12 นส.กนกอร พุฒโสม นส.อรวรรณ สวาสดิ์วงศ์
13 นส.รัตติกาล ภารประสพ นส.มริษา จันจำปา
14 นส.รจนา กุลโชติ นส. ปภาวรินท์  โมลี
15 นส.ดวงฤทัย บุญแก้ว นายคมส้น สารภี
16 นส.ปาริษา จันทาลุน นายเอกรัตน์ มงคลเลิศ
17 นส.จิราพร ทิตโพ
18 นส.พอฤทัย หาชัย

ภาพบรรยากาศ

การอบรม เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ

หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ

 

 

อาลัยยิ่งนายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2532-2534)

บันทึกความทรงจำ (2532-2534) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คนไข้ที่คุณหมอดูแล

รวมความรู้สึกของชาวโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่มีต่อ นายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (คุณหมอป้อ)

นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ณัฐสรวง ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางยมลภัทร มะลิเลิศ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางปิยะภรณ์ ประวัติกลาง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.โพธิ์ไทร

นางไกรวัลย์ ศรีชารัตน์ (แหว๋)

ผู้ช่วยทันตะ (อดีตแม่ครัว)

นายศิริศักดิ์ สุพรรณนนท์

อดีตลูกน้องท่านผอ.ครับ

นายวีระ และนางสุดารัตน์ แก้วเนตร

นางบุญฉวี อ่อนพันธ์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

กุหลาบ เหล่าสิงห์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ไร (อุไร เหล่าสิงห์)

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

นายประเด่น หลักคำ

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

อุไร สุพรรณนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข(บำนาญ) กรมควบคุมโรค

นายสวัสดิ์ สายใจ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 – 19 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ตระการพืชผล คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.นาตาล และคปสอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแบ่งสาย
คุณสมบัตินักกีฬา
หลักฐานนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การกำหนดอายุนักกีฬา
การประท้วง
เงื่อนไข/กติการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตารางการแข่งขัน

6 ตุลาคม 2558 13 ตุลาคม 255920 ตุลาคม 255927 ตุลาคม 25593 พฤศจิกายน 255917 พฤศจิกายน 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. ศรีเมืองใหม่

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00  
ฟุตบอล ชาย ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ          
  ชาย ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น                  
เซปักตะกร้อ ชาย         สายA ตระการฯ -โพธิ์ไทร            
  หญิง สาย B กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร         สาย Aศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A นาตาล – กุดข้าวปุ้น  
  หญิง ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น        
บาสเกตบอล ชาย                   สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร  
  หญิง             สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร        

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ คปสอ. โพธิ์ไทร

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย               สายB นาตาล – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง       สาย B ตระการฯ – โพธิ์ไทร            
วอลเลย์บอล ชาย                   สายB ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร
  หญิง โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
บาสเกตบอล ชาย         สายB ตระการฯ- เขมราฐ สายA โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สายB ตระการฯ – เขมราฐ                

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2558  ณ คปสอ. เขมราฐ

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล          
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล                  
  หญิง               สาย A เขมราฐ – นาตาล    
วอลเลย์บอล ชาย             สายB เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ สายA นาตาล – ตระการฯ
  หญิง เขมราฐ – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร            
บาสเกตบอล ชาย             สายB ตระการฯ – นาตาล      
  หญิง       สาย A นาตาล – โพธิ์ไทร            

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ คปสอ. นาตาล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย นาตาล – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย A เขมราฐ – โพธิ์ไทร สาย B ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สาย B ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น                
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง นาตาล – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
บาสเกตบอล ชาย         สาย B นาตาล – เขมราฐ          
  หญิง               สาย B ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น    

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ คปสอ. ตระการพืชผล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น – นาตาล        
  ชาย เขมราฐ – โพธิ์ไทร                
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย B ตระการฯ – เขมราฐ          
  หญิง               สาย A ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ    
วอลเลย์บอล ชาย             สาย B เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
  หญิง นาตาล – โพธิ์ไทร ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่            
บาสเกตบอล ชาย                   สาย A ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง       สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล สายB กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ      

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 6  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ คปสอ. กุดข้าวปุ้น

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ        
  ชาย ตระการฯ – นาตาล                
เซปักตะกร้อ ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            
วอลเลย์บอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง กุดข้าวปุ้น – นาตาล ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ            
บาสเกตบอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการแจ้งรายละเอียดการโอน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชายแดน ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

สภาพปัญหา ณ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนไทย – ลาว ขนาด 30 เดียง (F2) อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ไทรและใกล้เคียงประมาณ 46,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมในพื้นที่ยากลำบาก
เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยระยะ สุดท้าย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือแพทย์ไว้ประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

problem-02

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 9)

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เวลา 10.09 น. ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารเผยแพร่

Page-01Page-02

 

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 โทรสาร : 0-4549-6058

g352

 

ชื่อบัญชี
“ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร”
เลขที่บัญชี 020094808480 ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร

 

ภาพอดีต 30 ปี

[vfb id=1]

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2558

GraphMethodException: Unsupported get request. Object with ID '704930112939798' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 14 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ตระการพืชผล คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.นาตาล และคปสอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแบ่งสาย
คุณสมบัตินักกีฬา
หลักฐานนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การกำหนดอายุนักกีฬา
การประท้วง
เงื่อนไข/กติการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตารางการแข่งขัน

15 ตุลาคม 2558 22 ตุลาคม 255829 ตุลาคม 25585 พฤศจิกายน 255812 พฤศจิกายน 255817 พฤศจิกายน 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. เขมราฐ

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ ตระการพืชผล นาตาล พบ กุดข้าวปุ้น
ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ โพธิ์ไทร
เซปักตะกร้อ ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ ตระการพืชผล (สาย A)
หญิง ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร (สาย A) เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B)
วอลเลย์บอล ชาย ตระการพืชผล พบ นาตาล (สาย A)
หญิง เขมราฐ พบ นาตาล ตระการพืชผล พบ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น พบ โพธิ์ไทร
บาสเกตบอล ชาย โพธิ์ไทร พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง ตระการพืชผล พบ นาตาล (สาย A)

 

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. โพธิ์ไทร

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่
ชาย ตระการพืชผล พบ นาตาล
เซปักตะกร้อ ชาย โพธิ์ไทร พบ นาตาล (สาย B)
หญิง ศรีเมืองใหม่ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
วอลเลย์บอล ชาย เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง ศรีเมืองใหม่ พบ โพธิ์ไทร เขมราฐ พบ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น พบ นาตาล
บาสเกตบอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ นาตาล (สาย A) ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง กุดข้าวปุ้น พบ นาตาล (สาย A)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ณ คปสอ. นาตาล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย กุดข้าวปุ้น พบ ศรีเมืองใหม่
ชาย เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร
เซปักตะกร้อ ชาย ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A)
หญิง นาตาล พบ ตระการพืชผล (สาย A)
วอลเลย์บอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ นาตาล (สาย A) โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B)
หญิง เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล พบ นาตาล
บาสเกตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร (สาย B)
หญิง เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร (สาย B)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ณ คปสอ. ศรีเมืองใหม่

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น  นาตาล พบ โพธิ์ไทร  รร.อนุบาลบ้านศรีเมืองใหม่
ชาย
เซปักตะกร้อ ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A) โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B) รพ.
หญิง เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B) รพ.
วอลเลย์บอล ชาย  โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B) โพธิ์ไทร พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B) รพ.
หญิง ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร นาตาล พบ ศรีเมืองใหม่  เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น รพ.
บาสเกตบอล ชาย  เขมราฐ พบ นาตาล (สาย A) รพ.
หญิง  โพธิ์ไทร พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B) รพ.

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ คปสอ. กุดข้าวปุ้น

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ นาตาล กุดข้าวปุ้น พบ โพธิ์ไทร
ชาย ตระการพืชผล พบ ศรีเมืองใหม่
เซปักตะกร้อ ชาย นาตาล พบ เขมราฐ (สาย B)
หญิง นาตาล พบ โพธิ์ไทร (สาย A)
วอลเลย์บอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ ตระการพืชผล (สาย A)
หญิง กุดข้าวปุ้น พบ ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร
บาสเกตบอล ชาย ศรีเมืองหม่ พบ เขมราฐ (สาย A)
หญิง ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A) เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 5  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ คปสอ. ตระการพืชผล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น  รร.ตระการฯ
ชาย นาตาล พบ ศรีเมืองใหม่
เซปักตะกร้อ ชาย 1A:ตระการพืชผล พบ 2B:นาตาล 1B:เขมราฐ พบ 2A:กุดข้าวปุ้น รพ.
หญิง 1B:ศรีเมืองใหม่ พบ 2A:นาตาล 1A:ตระการพืชผล พบ 2B:เขมราฐ  รพ.
วอลเลย์บอล ชาย 1A:ศรีเมืองใหม่ พบ 2B:เขมราฐ 1B:กุดข้าวปุ้น พบ 2A:นาตาล รพ.
หญิง ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น นาตาล พบ โพธิ์ไทร รพ.
บาสเกตบอล ชาย 1A:ศรีเมืองใหม่ พบ 2B:โพธิ์ไทร 1B:ตระการพืชผล พบ 2A:เขมราฐ รพ.
หญิง 1A:กุดข้าวปุ้น พบ 2B:ศรีเมืองใหม่ 1B:โพธิ์ไทร พบ 2A:ตระการพืชผล รพ.

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.เขมราฐ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.นาตาล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 – สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาฟุตซอล สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 11  พฤศจิกายน 2558 – กีฬาฟุตบอลสนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 – สนามคปสอ.ตระการพืชผล (รอบรองชนะเลิศ)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาแบดมินตันและเปตอง สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาคปสอ.โซน 2 รอบชิงชนะเลิศ ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น
กล้อง A – ขบวนพาเหรด/เชียร์ลีดเดอร์
กล้อง C
กล้อง B – ขบวนพาเหรด
กล้อง B – กีฬารอบชิงชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย/หญิง วอลเลย์บอลหญิง กรีฑาและพิธีมอบรางวัล

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ระดับจังหวัดต่อไป คณะกรรมการประสานงานกีฬาเขตพื้นที่สาธารณสุขโซน ๒  ได้ประชุมและมีมติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558 ในวัน พฤหัสบดี  8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยแบ่งสีเป็น 2 สี คือสีแดง และสีชมพู โดย ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันมีดังนี้
Continue reading