Category Archives: Special

Special

อาลัยยิ่งนายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2532-2534)

บันทึกความทรงจำ (2532-2534) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คนไข้ที่คุณหมอดูแล

รวมความรู้สึกของชาวโรงพยาบาลโพธิ์ไทรที่มีต่อ นายแพทย์ชัยธัช รักราชการ (คุณหมอป้อ)

นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

นางยมลภัทร มะลิเลิศ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางปิยะภรณ์ ประวัติกลาง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.โพธิ์ไทร

นางไกรวัลย์ ศรีชารัตน์ (แหว๋)

ผู้ช่วยทันตะ (อดีตแม่ครัว)

นายศิริศักดิ์ สุพรรณนนท์

อดีตลูกน้องท่านผอ.ครับ

นายวีระ และนางสุดารัตน์ แก้วเนตร

นางบุญฉวี อ่อนพันธ์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

กุหลาบ เหล่าสิงห์

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ไร (อุไร เหล่าสิงห์)

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

นายประเด่น หลักคำ

เจ้าหน้าที่รพ.โพธิ์ไทร

ณัฐสรวง ภาเรือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อุไร สุพรรณนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข(บำนาญ) กรมควบคุมโรค

นายสวัสดิ์ สายใจ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 – 19 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ตระการพืชผล คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.นาตาล และคปสอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแบ่งสาย
คุณสมบัตินักกีฬา
หลักฐานนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การกำหนดอายุนักกีฬา
การประท้วง
เงื่อนไข/กติการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตารางการแข่งขัน

6 ตุลาคม 2558 13 ตุลาคม 255920 ตุลาคม 255927 ตุลาคม 25593 พฤศจิกายน 255917 พฤศจิกายน 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. ศรีเมืองใหม่

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00  
ฟุตบอล ชาย ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ          
  ชาย ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น                  
เซปักตะกร้อ ชาย         สายA ตระการฯ -โพธิ์ไทร            
  หญิง สาย B กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร         สาย Aศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A นาตาล – กุดข้าวปุ้น  
  หญิง ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น        
บาสเกตบอล ชาย                   สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร  
  หญิง             สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร        

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ คปสอ. โพธิ์ไทร

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย               สายB นาตาล – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง       สาย B ตระการฯ – โพธิ์ไทร            
วอลเลย์บอล ชาย                   สายB ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร
  หญิง โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
บาสเกตบอล ชาย         สายB ตระการฯ- เขมราฐ สายA โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สายB ตระการฯ – เขมราฐ                

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2558  ณ คปสอ. เขมราฐ

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล          
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล                  
  หญิง               สาย A เขมราฐ – นาตาล    
วอลเลย์บอล ชาย             สายB เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ สายA นาตาล – ตระการฯ
  หญิง เขมราฐ – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร            
บาสเกตบอล ชาย             สายB ตระการฯ – นาตาล      
  หญิง       สาย A นาตาล – โพธิ์ไทร            

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ คปสอ. นาตาล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย นาตาล – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย A เขมราฐ – โพธิ์ไทร สาย B ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สาย B ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น                
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง นาตาล – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
บาสเกตบอล ชาย         สาย B นาตาล – เขมราฐ          
  หญิง               สาย B ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น    

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ คปสอ. ตระการพืชผล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น – นาตาล        
  ชาย เขมราฐ – โพธิ์ไทร                
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย B ตระการฯ – เขมราฐ          
  หญิง               สาย A ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ    
วอลเลย์บอล ชาย             สาย B เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
  หญิง นาตาล – โพธิ์ไทร ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่            
บาสเกตบอล ชาย                   สาย A ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง       สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล สายB กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ      

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 6  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ คปสอ. กุดข้าวปุ้น

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ        
  ชาย ตระการฯ – นาตาล                
เซปักตะกร้อ ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            
วอลเลย์บอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง กุดข้าวปุ้น – นาตาล ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ            
บาสเกตบอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

ครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการแจ้งรายละเอียดการโอน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชายแดน ตั้งอยู่ เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ขนาดโรงพยาบาล 10 เตียง และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2538

สภาพปัญหา ณ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนไทย – ลาว ขนาด 30 เดียง (F2) อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ไทรและใกล้เคียงประมาณ 46,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมในพื้นที่ยากลำบาก
เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ป่วยระยะ สุดท้าย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ครื่องมือแพทย์ไว้ประจำศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

problem-02

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 (แรม 2 ค่ำ เดือน 9)

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เวลา 10.09 น. ถวายองค์ผ้าป่า เครื่องปัจจัยไทยธรรม
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารเผยแพร่

Page-01Page-02

 

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
เลขที่ 100 ม.11 บ้านโนนทัน ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6000 โทรสาร : 0-4549-6058

g352

 

ชื่อบัญชี
“ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร”
เลขที่บัญชี 020094808480 ธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์ไทร

 

ภาพอดีต 30 ปี

[vfb id=1]

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2558

GraphMethodException: Unsupported get request. Object with ID '704930112939798' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 14 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ตระการพืชผล คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.นาตาล และคปสอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแบ่งสาย
คุณสมบัตินักกีฬา
หลักฐานนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การกำหนดอายุนักกีฬา
การประท้วง
เงื่อนไข/กติการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตารางการแข่งขัน

15 ตุลาคม 2558 22 ตุลาคม 255829 ตุลาคม 25585 พฤศจิกายน 255812 พฤศจิกายน 255817 พฤศจิกายน 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. เขมราฐ

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ ตระการพืชผล นาตาล พบ กุดข้าวปุ้น
ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ โพธิ์ไทร
เซปักตะกร้อ ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ ตระการพืชผล (สาย A)
หญิง ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร (สาย A) เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B)
วอลเลย์บอล ชาย ตระการพืชผล พบ นาตาล (สาย A)
หญิง เขมราฐ พบ นาตาล ตระการพืชผล พบ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น พบ โพธิ์ไทร
บาสเกตบอล ชาย โพธิ์ไทร พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง ตระการพืชผล พบ นาตาล (สาย A)

 

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. โพธิ์ไทร

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่
ชาย ตระการพืชผล พบ นาตาล
เซปักตะกร้อ ชาย โพธิ์ไทร พบ นาตาล (สาย B)
หญิง ศรีเมืองใหม่ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
วอลเลย์บอล ชาย เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง ศรีเมืองใหม่ พบ โพธิ์ไทร เขมราฐ พบ ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น พบ นาตาล
บาสเกตบอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ นาตาล (สาย A) ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B)
หญิง กุดข้าวปุ้น พบ นาตาล (สาย A)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ณ คปสอ. นาตาล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย กุดข้าวปุ้น พบ ศรีเมืองใหม่
ชาย เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร
เซปักตะกร้อ ชาย ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A)
หญิง นาตาล พบ ตระการพืชผล (สาย A)
วอลเลย์บอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ นาตาล (สาย A) โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B)
หญิง เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล พบ นาตาล
บาสเกตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร (สาย B)
หญิง เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร (สาย B)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ณ คปสอ. ศรีเมืองใหม่

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น  นาตาล พบ โพธิ์ไทร  รร.อนุบาลบ้านศรีเมืองใหม่
ชาย
เซปักตะกร้อ ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A) โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B) รพ.
หญิง เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B) รพ.
วอลเลย์บอล ชาย  โพธิ์ไทร พบ เขมราฐ (สาย B) โพธิ์ไทร พบ กุดข้าวปุ้น (สาย B) รพ.
หญิง ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร นาตาล พบ ศรีเมืองใหม่  เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น รพ.
บาสเกตบอล ชาย  เขมราฐ พบ นาตาล (สาย A) รพ.
หญิง  โพธิ์ไทร พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B) รพ.

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ คปสอ. กุดข้าวปุ้น

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ พบ นาตาล กุดข้าวปุ้น พบ โพธิ์ไทร
ชาย ตระการพืชผล พบ ศรีเมืองใหม่
เซปักตะกร้อ ชาย นาตาล พบ เขมราฐ (สาย B)
หญิง นาตาล พบ โพธิ์ไทร (สาย A)
วอลเลย์บอล ชาย ศรีเมืองใหม่ พบ ตระการพืชผล (สาย A)
หญิง กุดข้าวปุ้น พบ ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ พบ โพธิ์ไทร
บาสเกตบอล ชาย ศรีเมืองหม่ พบ เขมราฐ (สาย A)
หญิง ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น (สาย A) เขมราฐ พบ ศรีเมืองใหม่ (สาย B)

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2558 สัปดาห์ที่ 5  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ คปสอ. ตระการพืชผล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการพืชผล พบ โพธิ์ไทร เขมราฐ พบ กุดข้าวปุ้น  รร.ตระการฯ
ชาย นาตาล พบ ศรีเมืองใหม่
เซปักตะกร้อ ชาย 1A:ตระการพืชผล พบ 2B:นาตาล 1B:เขมราฐ พบ 2A:กุดข้าวปุ้น รพ.
หญิง 1B:ศรีเมืองใหม่ พบ 2A:นาตาล 1A:ตระการพืชผล พบ 2B:เขมราฐ  รพ.
วอลเลย์บอล ชาย 1A:ศรีเมืองใหม่ พบ 2B:เขมราฐ 1B:กุดข้าวปุ้น พบ 2A:นาตาล รพ.
หญิง ตระการพืชผล พบ กุดข้าวปุ้น นาตาล พบ โพธิ์ไทร รพ.
บาสเกตบอล ชาย 1A:ศรีเมืองใหม่ พบ 2B:โพธิ์ไทร 1B:ตระการพืชผล พบ 2A:เขมราฐ รพ.
หญิง 1A:กุดข้าวปุ้น พบ 2B:ศรีเมืองใหม่ 1B:โพธิ์ไทร พบ 2A:ตระการพืชผล รพ.

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.เขมราฐ

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 – สนาม คปสอ.นาตาล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 – สนาม คปสอ.ศรีเมืองใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาฟุตซอล สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 11  พฤศจิกายน 2558 – กีฬาฟุตบอลสนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 – สนามคปสอ.ตระการพืชผล (รอบรองชนะเลิศ)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาแบดมินตันและเปตอง สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 – กีฬาคปสอ.โซน 2 รอบชิงชนะเลิศ ณ คปสอ.กุดข้าวปุ้น
กล้อง A – ขบวนพาเหรด/เชียร์ลีดเดอร์
กล้อง C
กล้อง B – ขบวนพาเหรด
กล้อง B – กีฬารอบชิงชนะเลิศ บาสเกตบอลชาย/หญิง วอลเลย์บอลหญิง กรีฑาและพิธีมอบรางวัล

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข สร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ระดับจังหวัดต่อไป คณะกรรมการประสานงานกีฬาเขตพื้นที่สาธารณสุขโซน ๒  ได้ประชุมและมีมติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาสี คปสอ.โพธิ์ไทร ประจำปี 2558 ในวัน พฤหัสบดี  8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยแบ่งสีเป็น 2 สี คือสีแดง และสีชมพู โดย ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันมีดังนี้
Continue reading