ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 21มิ.ย. – 8ก.ค.2559

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559

วันที่ กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
21 มิ.ย. 59 กลุ่มงานการจัดการ (รวมศุูนย์ช่าง ศูนย์ยาน โรงครัว ยาม)
27 มิ.ย. 59 กลุ่มงานเภสัชกรรม งานเอ๊กซเรย์ งานชันสูตร งานทันตกรรม
28 มิ.ย. 59 องค์กรแพทย์  สำนักงานคุณภาพ ห้องคลอด ซักฟอก จ่ายกลาง
1 ก.ค. 59 กลุ่มงานเวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4 ก.ค. 59 งานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยนอก
5 ก.ค. 59 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
8 ก.ค. 59 ห้องบัตร จุดคัดกรอง งานเปล

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

  1. งดอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 8-12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด ควรงดหลัง เวลา 24.00 น.และเก็บอุจจาระ ตอนเช้าของวันที่มาตรวจโดยเก็บมาจากบ้าน หรือมาเก็บที่โรงพยาบาล
  2. ยื่นบัตรที่ห้องบัตร
  3. เจาะเลือดที่ห้องชันสูตร
  4. เอ็กซเรย์ (CXR)
  5. ตรวจ EKG
  6. ชั่งน้ำหนัก-วัดความดันโลหิต
  7. เข้าพบแพทย์ (ช่วงบ่าย)
วันที่       รายชื่อ
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มงานการจัดการ (รวมศุูนย์ช่าง ศูนย์ยาน โรงครัว ยาม)
 1. นางอรทัย มุสิกา
 2. นส.ณัฐสรวง ภาเรือง
 3. นายเกียรติศักดิ์ดา โคตรพงศ์
 4. นส.สุนิสา จำนงค์
 5. นส.อมรรัตน์ บริบูรณ์
 6. นายหาญ วุฒิยา
 7. นายวีระ แก้วเนตร
 8. นายวิชัย เหล่าสิงห์
 9. นางดอกอ้อ วรรณสุพริ้ง
 10. นายมานพ ฑีฆะ
 11. นางอภิญญา บุญทา
 12. นางนันทญา ผิวอ่อน
 13. นส.จิระนัน วงศ์ผา
 14. นายถิน รุขจันทร์
 15. นายวิเชียร บัวพันธ์
 16. นางสมบูรณ์ โสดา
 17. นายคะนอง พุฒโสม
 18. นายประดิษฐ์ แก้วเนตร
 19. นายอลงกรณ์ ถิ่นเวียงชัย
 20. นายไกรทอง อุ่นวิเศษ
 21. นายประเสริฐ ประสวนศรี
 22. นส.จิ๋ว คำสี
 23. นส.บุญมี ฑีฆะ
 24. นายคมสันต์ แสงตา
27 มิถุนายน 2559
กลุ่มงานเภสัชกรรม งานเอ๊กซเรย์ งานชันสูตร งานทันตกรรม
 1. นส.ฉวีวรรณ กลิ่นหอม
 2. นส.รัชสุดา พรหมพิทักษ์
 3. นส.มณทิชา วงศ์สุวรรณ
 4. นายธีระพงษ์ เพชรพันธ์
 5. นส.สุจิตรา คุณพาที
 6. นายณัฐพล แข็งขัน
 7. นส.กนกวรรณ บุญธรรม
 8. นายสวัสดิ์ สายใจ
 9. นส.อัจฉราภรณ์ ถิ่นเวียงชัย
 10. นางอัจฉราพร มุกธวัตร
 11. นายศักดา แวดไธสง
 12. นส.อาทิตยา คำเหลา
 13. นายวรายุทธ คันสินธุ์
 14. นายสืบศักดิ์ คนบุญ
 15. นายอภิรักษ์ แก้วคำพันธ์
 16. นายณัฐวุฒิ ชัฎพลชัย
 17. นส.ชนม์นิภา มุระชีวะ
 18. นส.วัชราพร ขุนศรี
 19. นส.อภิญญา จันสด
 20. นางไกรวัลย์ ศรีชารัตน์
 21. นางเมตตา โสดา
 22. นส.แก้วใจ ทองทับ
28 มิถุนายน  2559
องค์กรแพทย์  สำนักงานคุณภาพ ห้องคลอด ซักฟอก จ่ายกลาง
 1. นายแพทย์อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย์
 2. แพทย์หญิงภัคจิรา  สมบัติทวีกุล
 3. นายแพทย์วุฒินันท์  คุณมี
 4. แพทย์หญิงธนัชชา  อภิวัฒน์มนตรี
 5. นายชยพล ธนกิจเจริญสกุล
 6. นส.จันทร์เพ็ญ  ศุภโกศล
 7. นส.รัตนพร  คุณพาที
 8. นส ฐิณัฐฎา  วงศ์จันลา
 9. นางฉวีวรรณ์  ภูตุธาตุ
 10. นส.อุบล   พั่วชู
 11. นส.ศิริมา  จันมานิตย์
 12. นส.วาสนา  เกษงาม
 13. นส.จิราพร  โสดา
 14. นายสุภชัย  คุณพาที
 15. นส.ทวินันท์  คำสว่าง
 16. นางบุญฉวี  อ่อนพันธ์
 17. นางกุหลาบ  เหล่าสิงห์
 18. นายบุญส่ง   ขันทะโส
 19. นายกฤษณา  ฐิตะโพธิ์
 20. นายบุญส่ง  แสงแดง
 21. นางนัชชา  สายใจ
 22. นางนันทะลี  ท้าวด่อน
1 กรกฎาคม 2559
กลุ่มงานเวชปฏิบัติ แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 1. นางธนพร แก้วเนตร
 2. นส.มารตรี แสดงวุฒิ
 3. นส.นหทัย คงทน
 4. นส.จุฑารัตน์ นามโยธา
 5. นส.ปานจรีย์ นาคทอง
 6. นายพัลลพ ไกยะวินิจ
 7. นายจำลอง ชื่นจิตร
 8. นายยงยุทธ หลักคำ
 9. นายประเด่น หลักคำ
 10. นางอนงค์จิตร คุณพาที
 11. นางสาววิไล เหล่าสิงห์
 12. นางสุภาวดี สันติรงยุทธ
 13. นางอาด คนบุญ
 14. นางวิยดา วงศ์ผา
 15. นส.ไพจิตรา ธนะสิงห์
 16. นส.ทัศนีย์ แก้ววรรณา
 17. นางยมลภัทร คลังแก้ว
 18. นายมีศักดิ์ วิศุทธราวัฒน์
 19. นายเสกสรรค์ แก้วคำพันธ์
 20. นส.เสาวภา ภาระเวช
 21. นายศิริศักดิ์ สุพรรณนนท์
 4  กรกฎาคม  2559

งานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยนอก

 1. นางอุรา  ขันทอง
 2. นส.ลำพูล ช่างถม
 3. นส.อโนพร ไชยะพันโท
 4. นส.สุดาพร ภูมิพักตร์
 5. นส.ทิพวรรณ หอมนวล
 6. นส.จรินยา งอมสงัด
 7. นส.ชินาธิป แก้วเนตร
 8. นส.มะลิวัลย์ สายสด
 9. นส.สวรรยา สายใจ
 10. นส.อริศรา รุขจันทร์
 11. นส. สุรัตน์ดา อินทรสุวรรณ
 12. นส.ทิพวรรณ แก้วเนตร
 13. นส.พัฒนพร วุฒิยา
 14. นางสุปราณี โคตรบัณฑิต
 15. นายรักชาติ เชิดไชย
 16. นายประสิทธิ์ รุขจันทร์
 17. นายธนวัฒน์ รันทม
 18. นางหทัยกานต์ ลิ้มสวัสดิ์
 19. นางรุ่งทิวา ไตรศิวะกุล
 20. นางวิยะดา โตสงค์
 21. นายเฉลิมชัย โตสงค์
 5  กรกฎาคม  2559

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 1. นางมาลินี พวงจันทร์
 2. นางไพวัลย์ บุญอารีย์
 3. นางวิรยา ศรีภักดี
 4. นายวชิระ อุทุม
 5. นส.พรสุดา ศรีกุลวงศ์
 6. นส.ศิริรัตน์ เหล่าสนธิ์
 7. นส.นุจรี บุ้งทอง
 8. นส.จิรพรรณ ทองกุล
 9. นส.พรรณัฐดา สีโย
 10. นส.ปิยะดา ดำหนา
 11. นส.ประภาพร รักโตคร
 12. นส.ปรียาพร โชคชัย
 13. นายรณฤทธิ์ กุลโชติ
 14. นายอภิสิทธิ์ กุลโชติ
 15. นายศราวุฒิ แสงแดง
 16. นายธีรพงค์ ศรีวงษา
 17. นายสุทธิศักดิ์ พรมสำลี
 18. นส.มาระญาติ  ทองคำ
8 กรกฎาคม  2559

ห้องบัตร จุดคัดกรอง งานเปล

 1. นส.นัฐติยา กุลโชติ
 2. นายสุนทรพจน์ สุขล้วน
 3. นายสุรศักดิ์ กุลโชติ
 4. นางไพวัลย์ ฐิตะโพธิ์
 5. นางสุดารัตน์ แก้วเนตร
 6. นางสิริกร อ่อนดี
 7. นส.สุภาพร แสงแดง
 8. นางปิยาภรณ์ ประวัติกลาง
 9. นางสุปราณี วุฒิยา
 10. นายสิริชัย คุณพาที

โปรแกรมการตรวจมีดังนี้

สำหรับท่านที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี
 1. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (170บาท)
 2. ตรวจปัสสาวะ (50บาท)
 3. ตรวจอุจจาระ (70บาท)
 4. ตรวจภาวะโลหิตจางและโรคของโลหิต(90บาท)
 5. ตรวจภายใน(ผู้หญิง) (100บาท)
 6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (100บาท)
สำหรับท่านที่อายุมากกว่า 35 ปี
 1. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (170บาท)
 2. ตรวจปัสสาวะ (50บาท)
 3. ตรวจอุจจาระ (70บาท)
 4. ตรวจภาวะโลหิตจางและโรคของโลหิต(90บาท)
 5. ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (60บาท)
 6. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (60บาท)
 7. ตรวจไขมัน HDL,LDL (250บาท)
 8. ตรวจความผิดปกติของโรคเก๊าท์ (60บาท)
 9. ตรวจน้ำตาลในเลือด (40บาท)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (150บาท)
 11. ตรวจการทำงานของไต(100บาท)
 12. ตรวจหมู่เลือด(คนที่ไม่เคยตรวจ 50 บาท)
 13. ตรวจภายใน(ผู้หญิง) (100บาท)
 14. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (100บาท)
สำหรับท่านที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 1. ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล(60บาท)
 2. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (60บาท)
 3. ตรวจไขมัน HDL,LDL (250บาท)
 4. ตรวจความผิดปกติของโรคเก๊าท์ (60บาท)
 5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (40บาท)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (150บาท)
 7. ตรวจการทำงานของไต(100บาท)

 

[note] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 401 ในวันราชการ เวลา 08.00-16.00[/note]